Menu

– Giá từ: 2.700.000 VNĐ
– Thời gian làm: 15 ngày
– Loại visa: Schengen
– Mục đích: Thăm thân nhân, bạn bè.
– Thời gian lưu trú:

– Giá từ: 2.700.000
– Thời gian làm: 15 ngày
– visa: Schengen
– Mục đích: Công tác, Thương mại, Hội nghị
– Thời gian lưu trú:

– Giá từ: 2.940.000 VND 
– Thời gian làm: 21 ngày
– Loại visa: Châu Âu
– Thời gian lưu trú:

Scroll To Top